Loading ...

Správa majetku pohodlne
a s prehľadom!

Komplexný prehľad o spravovanom majetku

Revízie a údržba bez zbytočných starostí

Efektívny energetický manažment

Vyhnite sa zvýšeným nákladom a nespokojným zákazníkom

Pri spravovaní majetku každá spoločnosť myslí na to, ako správu realizovať čo najefektívnejšie. 

Ak má spoločnosť k dispozícii vždy aktuálne a prehľadné informácie o spravovanom majetku, o jeho technickom stave, nemusí sa obávať nespokojnosti zákazníkov a i. Ich požiadavky vie pohotovo vyriešiť. S dokonalým prehľadom o všetkých potrebných ukazovateľoch sa vie vyhnúť zvýšeným nárokom na prácu a čas svojich zamestnancov. Môže sa tiež vyhnúť aj navýšeniu finančných nákladov súvisiacich napríklad s plytvaním energií v budovách. Revízne prehliadky a údržby sú vykonané v stanovených termínoch a spoločnosti majiteľovi objektu nehrozia nepríjemné sankcie. 

 Grafický informačný systém Chastia poskytuje facility management spoločnostiam overené riešenia pre efektívnu správu zvereného majetku. 

 Zistite, čo pre vás môžeme urobiť. 

Prečo sa rozhodnúť pre softvér od chastie?

Prehľadná evidencia majetku

So softvérom od CHASTIE budete môcť vytvárať detailné a prehľadné evidencie všetkých potrebných údajov. 

Kvalitný reporting

Prostredníctvom týchto softvérových riešení získate kvalitné podklady pre plánovanie a analýzy a budete môcť vytvárať spoľahlivé reporty.

Online dostupné dáta

Softvér umožní, aby všetci pracovníci mali k dispozícii kompletné informácie vždy so sebou. 

Naše skúsenosti
v číslach
 

20facility spoločností

15 rokov v tomto segmente

10000 spravovaných zariadení

100000zadaných a vyriešených požiadaviek

Softvér ponúkajúci riešenia pre mnohé oblasti

Softvér Chastia prináša riešenia do mnohých oblastí. Softvér je navyše modulárny, čo zákazníkovi umožňuje  grafický informačný systém budovať postupne. 

Pasportizácia majetku

Softvér umožňuje viesť detailnú centrálnu evidenciu vybratých objektov a zariadení, s možnosťou ich grafického znázornenia. 

Evidencia plôch a priestorov

Riešenie od CHASTIE dáva možnosť vytvárať evidenciu všetkých základných údajov o všetkých priestoroch, objektoch, podlažiach a pod. založenú na kategorizácii podľa rôznych parametrov.

Zmluvné vzťahy a fakturácia

Riešenie ponúka detailnú evidenciu zmlúv, ich dodatkov a príloh o výkone správy majetku, automatizované nástroje na hromadnú prácu s nájomnými vzťahmi, automatizované generovanie zmlúv, dodatkov, výpovedí, automatizované generovanie a správu splátkových kalendárov, zálohových predpisov, faktúr a vyúčtovaní.  

 

Centralizovaná správa dokumentov

Dokumenty potrebné pre činnosť spoločnosti môžete mať uložené prehľadne v jednej databáze, s prístupom pre všetky oprávnené osoby a z ľubovoľného miesta v Chastii FM a ONE. 

Evidencia a rozpočítavanie spotrieb energií

Softvér dáva možnosť evidovať a sledovať všetky energie a služby na vstupe a tiež rozpočítavať náklady za energie a služby v rámci budov na výstupe, t. j. za jednotlivé oddelenia spoločnosti alebo nájomcov. 

Energetický manažment

Implementáciou tohto softvéru získate silný nástroj na vyhodnocovanie  a tvorbu kvalitných analýz v oblasti výroby, distribúcie i spotrieb energií za jednotlivé budovy i za jednotlivých koncových zákazníkov. 

Plán tržieb

Plán tržieb predstavuje porovnávaciu tabuľku plánovaných a skutočných tržieb za správu, nájmy alebo dodávku energií a služieb. Môže sa robiť na rok podľa nákladových stredísk.

Došlé platby a pohľadávky

V nadväznosti na fakturáciu Chastia FM dáva možnosť evidovať došlé platby a na ich základe porovnaním s vystavenými faktúrami detailne sledovať pohľadávky. 

Riadenie údržby

Softvér rieši plánovanú údržbu na základe predpisov a vyhlášok, aj neplánovanú údržbu prostredníctvom webovej aplikácie Chastia ONE.

Helpdesk a klientská zóna

Naša riešenia vám ponúkajú možnosť nahlasovať požiadavky pomocou webového rozhrania a umožňujú tiež prístup k údajom o odberných miestach a odberateľoch. 

Referencie

Vaše ďalšie kroky

Dohodnite si stretnutie s naším pracovníkom. Pozrieme sa na to, ako fungujú vaše súčasné procesy a aké máte očakávania. 

Navrhneme riešenie presne podľa toho, čo potrebujete. 

Nasadíme Informačný systém Chastia a riadenie vašej spoločnosti bude prehľadné a efektívne.

Správny informačný systém je nevyhnutnosťou na dosahovanie cieľov

Každá správcovská spoločnosť chce zverený majetok spravovať efektívne a bez zbytočných starostí. Ak nedisponuje aktuálnymi informáciami kedykoľvek to potrebuje, nemá prehľad o spravovanom majetku a jeho potrebách. Riskuje, že zákazníci nebudú mať včas vykonané opravy a údržbu a budú nespokojní. Ak chýba prehľadná evidencia so všetkými potrebnými údajmi, môže sa stať, že klient spotrebováva viac energií ako je nevyhnutné a navyšuje tak svoje náklady. Ak plánovanie vychádza z nepresných údajov, pre spoločnosť môžu vzniknúť zbytočné ťažkosti, ktoré nemusela mať. 

V CHASTII vieme, že vhodne zvolený informačný systém, ktorý zodpovedá potrebám spoločnosti, sa na dosiahnutie cieľov stáva nevyhnutným.  

Informačný systém Chastia prináša do fungovania facility management spoločností poriadok, prehľadnosť a jednoduchosť pri spracovávaní informácií, úsporu práce, optimálnejšie využitie pracovného času zamestnancov, lepší prehľad o technickom stave zariadení. Dôležitou súčasťou systému je aj energetický manažment, ktorý napomáha k efektívnejšej spotrebe energií. Implementácia informačného systému Chastia povedie k zrýchleniu procesov a v konečnom dôsledku k úspore nákladov a zvýšeniu zisku spoločnosti.